Plymouth Roadshow November 2007
HMS Drake Senior Rates Mess
photo©Mike Openshaw

Previous | Home | Next